1. ĐẢNG ỦY

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

01

A Điện Chung

Bí thư Đảng ủy

0962447222

02

A Len

Phó Bí thư Đảng Uỷ

0384883422

 

2. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

01

A Len

Phó Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã

0384883422

02

A Mới

Phó CT HĐND xã

0983363613

 

3. ỦY BAN NHÂN DÂN

STT

Họ và tên

Chức vụ/Chức danh

Số điện thoại

01

Đặng Quốc Dũng

Phó bí thư, CT UBND xã

0974035777

02

Nguyễn Minh Bình

Phó CT UBND xã

0989618253

03

Nguyễn Anh Vũ

Phó CT UBND xã

0379083616

04

A Bui

Ban Chỉ huy quân sự xã

0329774862

05

Nguyễn Ba Hoan

VP-TK xã

0352494069

06

Nguyễn Minh Dân

Đia chính – Xây dựng

0976299777

07

A Ghôi

Địa chính – Nông nghiệp

0944714817

08

Y Nhi

Tư pháp – Hộ tịch

0345213881

09

Nguyễn Văn Toàn

Tài chính – Kế toán

0977060589

10

Hoàng Anh Tuấn

Văn hóa – Xã hội

0369190345

11

A Biên

VHTT xã

09755609028

 

4. MTTQVN XÃ VÀ BAN NGÀNH ĐOÀN THỂ

STT

Họ và tên

Chức vụ/Chức danh

Số điện thoại

01

A Thăm

Chủ tịch UBMTTQVN xã

0978077419

02

A Tai

Chủ tịch Hội CCB xã

0988180717

03

A Sáng

Chủ tịch Hội Nông dân xã

0342879880

04

Y Vét

Chủ tịch Phụ nữ xã

0387554472

05

A Móc

Bí thư Đoàn xã

0986999105