ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ NGỌK LÂY

 

V/v triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

   Số:     122   /UBND

 

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     Ngọk Lây, ngày     03   tháng   04    năm 2023

 

 

 Kính gửi:

- Trưởng các cơ quan, ban, ngành, đơn vị thuộc xã;

- Thôn trưởng các thôn.

 

Căn cứ Công văn số  599/UBND, ngày 29/3/2023 của UBND huyện Tu mơ Rông về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Ủy ban nhân dân xã yêu cầu:

1. Trưởng các cơ quan, ban, ngành, đơn vị thuộc xã; Thôn trưởng các thôn: Triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với đợt sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy[1], hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương[2].

2.Công chức Văn hóa Thông tin xã; Trang Thông tin điện tử xã: Thường xuyên đăng tải, tuyên truyền những bài nói, bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lên Trang TTĐT để tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị nói chung và của xã nói riêng. Theo dõi, đôn đốc các đơn vị, ban, ngành có liên quan triển khai thực hiện; Đồng thời báo cáo kết quả triển khai thực hiện trên địa bàn xã về UBND huyện qua Phòng VHTT huyện theo quy định.

Ủy ban nhân dân  xã yêu cầu Trưởng các cơ quan, ban, ngành, đơn vị thuộc xã; Thôn trưởng các thôn triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch, các  PCT UBND xã;

- Tuyên giáo Đảng  ủy xã;

- Công chức Văn hóa Thông tin xã;

- Trang TTĐT xã;

- Lưu: VT-TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đã ký

 

 

 

Nguyễn Minh Bình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Văn bản số 883-CV/TU ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

[2]Hướng dẫn số 97-HD/BTGTW, ngày 08/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.