Triển khai bình xét công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, thôn, làng văn hóa năm 2022Căn cứ Hướng dẫn số 10/BCĐ, ngày 20 tháng  9  năm 2022 của Ban chỉ đạo “PTTDĐKXDĐSVH” huyện Tu Mơ Rông về việc hướng dẫn chuẩn bị nội dung bình xét công nhận danh ...