• :
  • :

áng Ngày 6/6 /2024 Hội nghị tiếp xứ cử trì trước kỳ họp thứ 7 HĐND Tỉnh khóa XII, HĐND huyện khóa XIV,nhiệm kỳ 2021-2026 huyện có đại biểu HĐND, xã có TTĐU xã, UBND xã các đại biểu của xã, và các cử trì tham gia đây đử

áng Ngày 6/6 /2024 Hội nghị tiếp xứ cử trì trước kỳ họp thứ 7  HĐND Tỉnh khóa XII, HĐND huyện khóa XIV,nhiệm kỳ 2021-2026 huyện có đại biểu HĐND, xã có TTĐU xã, UBND xã các đại biểu của xã, và các cử trì tham gia đây đử

Sáng Ngày 6/6 /2024 Hội nghị tiếp xứ cử trì trước kỳ họp thứ 7 HĐND Tỉnh khóa XII, HĐND huyện khóa XIV,nhiệm kỳ 2021-2026 huyện có đại biểu HĐND, xã có TTĐU xã, UBND xã các đại biểu của xã, và các cử trì tham gia đây đử

Sáng Ngày 6/6 /2024 Hội nghị tiếp xứ cử trì trước kỳ họp thứ 7  HĐND Tỉnh khóa XII, HĐND huyện khóa XIV,nhiệm kỳ 2021-2026 huyện có đại biểu HĐND, xã có TTĐU xã, UBND xã các đại biểu của xã, và các cử trì tham gia đây đử

Sáng ngày 25/4/2024 UBND xã Tổ chức đại hội, đại biểu Mặt trận Tổ quốc việt Nam xã Ngọk Lây lần thứXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029, có tham dụ TTĐU, UBND xã, UBMTTQVN xã, có các hội cảu các thôn có tham gia đây đủ

Sáng ngày 25/4/2024 UBND xã Tổ chức đại hội, đại biểu Mặt trận Tổ quốc việt Nam xã Ngọk Lây lần thứXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029, có tham dụ TTĐU, UBND xã, UBMTTQVN xã, có các hội cảu các thôn có tham gia đây đủ

Sáng ngày 5 /04 /2024 về việc làm việc với Ban pháp chế UBND huyện với đoàn giám sát 6 tháng đầu năm UBND xã tham gia có TTĐU xã,TTHĐND xã, UBND xã, UBMTTQVN xã, CBCC có liên quan thamgia đây đủ

Sáng ngày 5 /04 /2024 về việc làm  việc với Ban pháp chế UBND huyện  với đoàn giám sát 6 tháng đầu năm UBND xã tham gia có TTĐU xã,TTHĐND xã, UBND xã, UBMTTQVN xã, CBCC có liên quan thamgia đây đủ
Video Clip
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 0
Tháng 06 : 205
Năm 2024 : 1.177
Năm trước : 44.646
Tổng số : 67.562